Algemene voorwaarden Bodysilk Laser Clinic

Bodysilk Laser Clinic hanteert onderstaande algemene voorwaarden.

1 Algemeen
1.1 In deze voorwaarden wordt onder “Bodysilk Laser Clinic” verstaan Bodysilk Laser Clinic gevestigd te Enschede, aan de Haaksbergerstraat 138-140, 7512 CB Enschede.
1.2 In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” verstaan degene die Bodysilk Laser Clinic opdracht geeft tot behandeling.
1.3 In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” tevens verstaan diens wettelijk vertegenwoordiger.
1.4 In deze voorwaarden wordt onder “behandeling” verstaan de behandeling voor definitieve ontharing met behulp van de door Bodysilk Laser Clinic te hanteren laser en bijbehorende hulpmiddelen.
1.5 Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de cliënt en Bodysilk Laser Clinic.
1.6 Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing in het geval Bodysilk Laser Clinic voor de uitvoering van de opdracht derden betrekt.
1.7 De werking van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2 Overeenkomst
2.1 De overeenkomst tussen Bodysilk Laser Clinic en de cliënt behelst de opdracht van de cliënt aan de Bodysilk Laser Clinic tot behandeling.
2.2 Bodysilk Laser Clinic is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk en/of ongebruikelijke verlangen van de cliënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren.

3 Toestemming en Privacy Statement
3.1 De cliënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandelingsovereenkomst schriftelijk, onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud toestemming daartoe aan Bodysilk Laser Clinic door het invullen en ondertekenen van het intakeformulier van Bodysilk Laser Clinic.
3.2. De cliënt verleent onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud – gelet op de zorgvuldigheid – toestemming voor de registratie van zijn persoonsgegevens en medische gegevens die relevant zijn voor de behandeling en de afwikkeling van de behandeling.
3.3 Bodysilk Laser Clinic legt persoonsgegevens en medische gegevens vast om de cliënt te voorzien van een adequaat en correct cliëntendossier, te denken valt aan NAW-gegevens, (medische) rapportage met betrekking tot behandeling, het betaalgeschiedenis, het Informed Consent, eventuele andere persoonlijke notities en indien nodig foto’s van het te behandelen gebied
3.4 Bodysilk Laser Clinic kan van de cliënt verlangen dat deze zijn toestemming schriftelijk bevestigd.

4 Informatie
De cliënt dient de Bodysilk Laser Clinic tijdig op de hoogte te brengen en houden van alle informatie die voor een goede uitvoering van de overeenkomst en behandeling noodzakelijk is. Veranderingen in de gezondheid en/of medicijngebruik dienen gelijk door gegeven te worden.

5 Tarieven en zorgverzekering
5.1 Tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van een kalenderjaar en kunnen jaarlijks worden aangepast en/of worden geïndexeerd.
5.2 De cliënt draagt er zelf en tijdig zorg voor dat hij/zij op de hoogte is of en in welke mate zijn verzekeraar de behandeling vergoedt. Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt zelf om facturen al dan niet bij zijn verzekeraar te declareren.

6 Betaling
6.1 Client betaalt direct na de behandeling contant of per pin.
6.2 Indien Bodysilk Laser Clinic de cliënt op rekening behandeld, zorgt de cliënt voor volledige betaling binnen 14 dagen en wordt het betreffende bedrag op de betrokken rekening van Bodysilk Laser Clinic onder vermelding van het factuurnummer en soort behandeling voldaan.
6.3 Ongeacht of de factuur door de verzekeraar wordt vergoed, blijft de cliënt te allen tijde gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur, eventueel vermeerderd met wettelijke rente en (buitengerechtelijke) kosten.
6.4 Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudst openstaande facturen.
6.5 In het geval de cliënt de factuur na verzoek c.q. sommatie van Bodysilk Laser Clinic niet tijdig en/of volledig betaalt, is deze in gebreke en verzuim. Bodysilk Laser Clinic is alsdan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant daarvan de wettelijke rente bij de cliënt in rekening te brengen. Bodysilk Laser Clinic is alsdan tevens zonder nadere aankondiging bevoegd incassomaatregelen te nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten en overige kosten) komen voor rekening van de cliënt.
6.6 Bij betalingsachterstand is Bodysilk Laser Clinic bevoegd om verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen directe contante betaling.
6.7 De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de cliënt een klacht tegen Bodysilk Laser Clinic indient over de factuur en/of de behandeling, tenzij Bodysilk Laser Clinic instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.
6.8 Bij het afnemen van een pakket gaat de client akkoord met de betaling van het volledige pakket. Bodysilk Laser Clinic biedt de mogelijkheid om dit in termijnen te betalen. De betalingsverplichting vervalt niet als de cliënt de overeenkomst beëindigt.

7 Annulering
7.1 In het geval de cliënt verhinderd is voor een afspraak dient hij dit uiterlijk achtenveertig (48) uur tevoren bij Bodysilk Laser Clinic af te zeggen.
7.2 Zegt de cliënt niet of niet tijdig af, dan zal Bodysilk Laser Clinic een percentage van 50 % van de behandelkosten in rekening brengen.
7.3 Afspraken dienen per e-mail of telefonisch te worden geannuleerd. De annulering wordt geregistreerd op het moment dat de annulering door Bodysilk Laser Clinic is ontvangen. Het telefonisch niet bereikbaar zijn van Bodysilk Laser Clinic is geen reden voor het niet tijdig afzeggen van de afspraak. In dat geval heeft de client de mogelijkheid om de afspraak per e-mail te annuleren.

8 Aansprakelijkheid
8.1 Indien zich bij de behandeling, waaronder tevens te rekenen het niet, niet volledig of niet tijdig uitvoeren van een behandeling, een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Bodysilk Laser Clinic leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door Bodysilk Laser Clinic afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Bodysilk Laser Clinic is evenwel niet aansprakelijk in het geval op het moment waarop de gebeurtenis zich voordoet, de cliënt in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens Bodysilk Laser Clinic.
8.2 Bodysilk Laser Clinic is niet aansprakelijk voor verbranding en/of beschadiging aan de huid door o.a. tatoeages, piercings , moedervlekken en/of pigmentvlekken.
8.3 Bodysilk Laser Clinic is niet aansprakelijk voor (verergerde) pigmentatie op huid na de behandeling(en).
8.4 Bodysilk Laser Clinic kan geen enkele garantie geven over de hoeveelheid haarreductie na de behandeling(en), dan wel het aantal behandelingen voor het bereiken van de gewenste haarreductie.

9 Klachten
9.1 In geval van ontevredenheid of een klacht van de cliënt over de behandeling door Bodysilk Laser Clinic , meldt de cliënt dit binnen 48 uur. Bodysilk Laser Clinic en de cliënt spannen zich vervolgens beiden in om ter zake tot een oplossing te komen.
9.2 En klacht zoals genoemd in artikel 9.1 van deze algemene voorwaarden dient door cliënt per e-mail ingediend te worden.

10 Toepasselijk recht
Op de tussen Bodysilk Laser Clinic en de cliënt gesloten overeenkomst, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11 Nietigheid
In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

12 Wijziging
12.1 Bodysilk Laser Clinic behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.
12.2 Wijzigingen worden schriftelijk of elektronisch per e-mail ter kennis van de cliënt gebracht en treden één (1) maand na dagtekening van die bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien de cliënt niet binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de voorwaarden, wordt de cliënt geacht de wijziging te hebben geaccepteerd. Indien de cliënt binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging van de voorwaarden, vormt dat een grond voor ontbinding van de overeenkomst.

Privacy Statement

In ons Privacy Statement staat omschreven hoe we met uw persoonsgegevens omgaan. U vindt er bijvoorbeeld uitleg over hoe we aan uw gegevens komen en welke door ons verwerkt worden. Tijdens een intakegesprek wordt er schriftelijk toestemming gegeven voor de registratie van persoonsgegevens en medische gegevens die relevant zijn voor de behandeling en de afwikkeling van de behandeling. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt ten behoeven van uw eigen behandeling en worden niet gedeeld met derden.

Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens?
BodySilk Laser Clinic legt persoonsgegevens en medische gegevens vast om de cliënt te voorzien van een adequaat en correct cliëntendossier, te denken valt aan NAW-gegevens, (medische) rapportage met betrekking tot behandeling, het betaalgeschiedenis, het Informed Consent, eventuele andere persoonlijke notities en indien nodig foto’s van het te behandelen gebied. BodySilk Laser Clinic heeft gegevens van iedereen die direct contact heeft (gehad) met ons. Dus ook via de telefoon of een ander telecommunicatiemiddel. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden.We gebruiken indien nodig gevoelige gegevens die te maken hebben met gezondheid of etnische afkomst in het belang van de behandeling.

Het gebruik van onze website
Uw IP-adres: het adres van uw computer of mobiel op internet dat nodig is om ervoor te zorgen dat computers met elkaar kunnen communiceren. Meestal kan er worden achterhaald wie er achter een IP-adres zit. Maar dat mag alleen na toestemming van de rechter.

Gegevens over uw bezoek aan onze site: wanneer u welke webpagina’s heeft bezocht;
Het apparaat waarmee u onze site of apps bezoekt.
Cookies
Uw cookie instellingen
Uw mobiele advertising ID: telefoons met IOS en Android maken gebruik van een advertising ID. Ook wel bekend als IDFA (IOS) en AdID (Android). Met dit ID bepaalt u zelf of u persoonlijke advertenties in apps wilt ontvangen.

Waarvoor gebruiken we ze?

IP-adressen van bezoekers van onze sites houden wij bij om fraude tegen te gaan.
Wij plaatsen verschillende soorten cookies op uw computer. Dat zijn hele kleine tekstbestandjes die bestaan uit letters en cijfers. Ze houden gegevens bij over de websites die u bezoekt en kunnen uw voorkeuren onthouden, zoals de taal of uw gebruikersnaam.
Dankzij cookies weten we welke pagina’s u hebt bekeken op onze website en in welke producten of diensten u waarschijnlijk geïnteresseerd bent. Wij kunnen u dan informatie laten zien die daar bij past.
We zien ook met welk toestel u onze website gebruikt: met een mobiel, pc of tablet. En welk besturingssysteem of browserversie u gebruikt. Dat zorgt er bijvoorbeeld voor dat u de inhoud ziet op de manier die bij uw toestel past.
Als we cookies hebben geplaatst, zien we of u een e-mail van ons hebt geopend. Ook kan het zo zijn dat u advertenties van ons te zien krijgt op websites van andere bedrijven.
Cookies zijn soms echt nodig, maar niet altijd. Wilt u alleen noodzakelijke cookies? Pas dan je cookie-instellingen aan naar niveau 1 (basis).

Uw reacties op en over social media

Berichten over BodySilk Laser Clinic die voor iedereen toegankelijk zijn en die u post op social media waar wij ook actief zijn.
Uw chatgegevens met ons webcareteam via Facebook.

Waarvoor gebruiken we ze?

Wij zijn actief op social media zoals Facebook en Instagram. Daar delen we acties en informatie over BodySilk Laser Clinic met iedereen die daarin geïnteresseerd is.We bewaren deze gegevens zo lang als nodig is voor het doel waarvoor we je gegevens gebruiken. En zo lang de wet ons verplicht om je gegevens te bewaren. Hoe lang dat precies is, verschilt. Van een paar maanden tot vele jaren.

Met wie delen we persoonsgegevens?
In principe delen we uw gegevens niet met anderen. Dat doen we alleen als er een goede reden of verplichting voor is. De rechter kan ons verplichten gegevens te verstrekken.

Bedrijven waarmee we samenwerken

Ondergaat u een behandeling welke wordt aangeboden door een externe partij? Dan geeft u automatisch ook uw persoonsgegevens door aan onze partner. In het privacy statement van deze partner leest u hoe die partner omgaat met uw persoonsgegevens. Dat kan anders zijn dan wij dat doen.

Zo zorgen we voor uw persoonsgegevens
We zorgen voor goede beveiliging
We besteden veel geld en tijd aan de beveiliging van onze systemen en persoonsgegevens.

We hebben een geheimhoudingsverklaring getekend
Al onze medewerkers hebben een Informed Consent getekend. We gaan zorgvuldig om met gegevens die u ons toevertrouwt. En alleen geautoriseerd en werkzaam personeel mag uw gegevens inzien en verwerken verspreid over de verschillende vestigingen in Nederland.

Er is toezicht op hoe we persoonsgegevens verwerken
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) controleert of wij de Wet bescherming persoonsgegevens naleven.
De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht hoe wij omgaan met cookies, direct marketing via elektronische mail en het bel-me-niet register.

Uw persoonsgegevens bekijken of aanpassen
Wilt u weten welke persoonsgegevens wij over u hebben vastgelegd? Dan kunt u gebruik maken van uw ‘Recht van inzage’. Of wilt u uw gegevens wijzigen en zo gebruik maken van uw ‘Recht op correctie’? Neem contact op met ons via de telefoon of per e-mail.

Gegevens kun je niet zelf aanpassen en zal altijd gebeuren onder begeleiding van een medewerker.

Uw voorkeur voor aanbiedingen instellen

We houden u graag op de hoogte van onze producten en diensten. Wilt u liever geen persoonlijke aanbiedingen? Geen probleem laat het ons weten:

of u nieuwsbrieven en aanbiedingen per e-mail wilt ontvangen
of wij u mogen bellen om een aanbieding of een interessant product of dienst onder uw aandacht te brengenEn natuurlijk staat onder elke nieuwsbrief en e-mail met een actie een link waarmee u zich direct afmeldt.

We willen u zo goed mogelijk leren kennen
Om u beter te leren kennen en om u zo persoonlijk mogelijk te helpen gebruiken we persoonsgegevens die u ons aanlevert. Want hoe beter we u kennen, hoe makkelijker we u kunnen helpen. Een vertrouwde omgeving zorgt ervoor dat onze kliniek toegankelijk blijft.

Vragen over privacy?

Gebruik maken van ‘recht van inzage’
Wilt u weten welke persoonsgegevens wij over u hebben vastgelegd? Dan kunt u gebruik maken van uw ‘Recht van inzage’. Heeft u hierover vragen, dan kunt u een e-mail sturen naar info@bodysilk.nl. Binnen 4 weken krijgt u een reactie.

Gebruik maken van uw “Recht op correctie”
U kunt uw gegevens aan laten passen als ze niet juist zijn. Dat wordt het ‘Recht op correctie’ genoemd.

Gebruik maken van uw Recht van verzet of Recht van bezwaar?”
Wilt u gebruik maken van uw ‘Recht van verzet’ of ‘Recht van bezwaar’ en alle persoonlijke aanbiedingen stoppen? Stuur ons een e-mail naar info@bodysilk.nl.

Andere vragen over privacy?
Heb je na het lezen van dit Privacy Statement en de al eerder gegeven antwoorden nog vragen over hoe wij je persoonsgegevens gebruiken? Stuur dan een e-mail naar info@bodysilk.nl.